Algemene voorwaarden

1.1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst werden opgesteld. Motorrijder BV kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De informatie, beelden en teksten die deze website bevatten kunnen technische onjuistheden of schrijffouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Motorrijder BV kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan informatie gepubliceerd op deze website.

Motorrijder BV legt geen enkele verklaring af over het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt “zonder meer”, zonder garantie van om het even welke aard. Motorrijder BV sluit hierbij iedere garantie uit over deze informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid of intellectuele rechten zoals auteursrechten, fotorechten, enz.

Motorrijder BV en haar gerechtigden kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen, die verkregen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

1.2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Motorrijder BV. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Motorrijder BV verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Indien er beelden worden gebruikt op deze website van derden, is de oorsprong en auteursgerechtigheid ervan vermeld uitgezonderd beelden die voor het publiek, de pers of derden werden vrijgegeven.

Als Motorrijder BV u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Motorrijder BV tegen aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Motorrijder BV
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar onze startpagina. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van onze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

1.4. Links naar websites beheerd door derden
Onze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Motorrijder BV controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat wij de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.

1.5. Aansprakelijkheid van Motorrijder BV
Motorrijder BV streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

1.6. Prijssetting op deze website
Al de vermelde gegevens kunnen ten alle tijden door ons worden aangepast. De prijzen in artikels zijn richtprijzen en of adviesprijzen en kunnen geenszins als definitief worden beschouwd.

1.7. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die Motorrijder BV verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie binnen de website. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

Motorrijder BV geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat wij persoonsgegevens doorgeven aan organisaties of bedrijven waar wij mee samenwerken, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

1.8. Gebruik van Cookies
Soms zal deze website website gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’, dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

1.9. Privacy Policy
Wij dragen zorg voor uw privacy en verbinden ons ertoe om alle wettelijke regels hieromtrent te respecteren. Mocht u hierover vragen hebben kan u ons privacy-beleid hier nalezen of ons contacteren via privacy@motorrijder.be. U hebt het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens, contacteer schriftelijk op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (privacy@motorrijder.be).